Seinäjoen Uppa Sukuseura ry

Upan sukuseura perustettiin Seinäjoella 31.3.2003. Perustamisasiakirjan allekirjoitus tapahtui pienellä joukolla ja varsinaista sukukokousta valmisteleva, kaikille avoin kokous järjestettiin 25.5.2003 Seinäjoella. Kaikki Uppa-suvusta kiinnostunet 18 vuotta täyttäneet ovat tervetulleita seuran jäseniksi.

Seura perustettiin luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta sukuun kuuluvien keskuudessa, keräämään ja kokoamaan tietoa suvun vaiheista ja tiedottamaan siitä suvun jäsenille. Upan sukuseuran toiminnan myötä tulevat kaikki Seinäjoen vanhimmat talot tunnetuiksi ja toiminta tulee valottamaan Seinäjoen lisäksi myös lähiseudun kehitystä ja historiaa, sillä Upan suvun jäseniä on ympäri Pohjanmaata. Tutkijat selvittelevät tällä hetkellä kiivaasti Upan suvun vaiheita ja lisää tutkijoita työhön kaivataan.

Seuran rekisteröinti käynnistettiin  ja sukuseura on rekisteröity 1.3.2022 muotoon Seinäjoen Uppa Sukuseura ry. Sukuseuran y-tunnus on 3268038-9.

Seuran tarkoitus ja sukuhistoria

Seuran tarkoituksena on selvittää ensisijaisesti kaikki Upan talosta lähteneet henkilöt, talojen historiaa sekä muidenkin Seinäjoen talojen historiaa. Seuran tutkijat ovat kartoittaneet Uppa-suvun jälkeläisiä ja tutkinut vanhinta tiedossa olevaa aineistoa.

Seura on julkaissut Upan talojen rippikirjat 1675-1720 ja 1732-1845, mutta rippikirjat on loppuunmyyty. Näissä rippikirjoissa kerrotaan päätalojen lisäksi torpista ja niiden asukkaista enemmänkin kuin mitä kirkon varsinaiset rippikirjat kertovat. Vuosittain ilmestyy Uppalaanen-lehti. Meidät löytää myös facebookista.

Upan sukutiedosto on päivitetty vuoteen 1890 saakka Sukuraitille osoitteeseen
http://www.sukujutut.fi/haku/ 
Valitkaa luettelosta Pirjo Hynnisen Uppa-tiedosto.

HUOM! Sukuraitti ei ole tällä hetkellä toiminnassa. Yritämme selvittää, jos saisimme listan tänne sukuseuran sivulle.


Seinäjoen Uppa Sukuseura ry - Hyväksytty sukukokouksessa 21.8.2021 ja rekisteröity PRH:ssa 1.3.2022


SÄÄNNÖT 


1 § YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi Seinäjoen Uppa Sukuseura ry

Kotipaikka Seinäjoen kaupunki ja toimialue koko maa.

Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.   


2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteamiseksi seura pyrkii

-          järjestämään yhteisiä kokouksia, erilaisia jäsentapahtumia ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia.

-          keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta, sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon.

-          harjoittamaan seuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

Sukuseura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.


3 § JÄSENET

Sukuseuran jäseneksi voi liittyä kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka hyväksyvät seuran tarkoituksen.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti sukuseuralle tai sukuseuran puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa.

Jäseniltä perittävä vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun maksukyvyn heikkenemisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Sukuseuran esityksestä voi vuosikokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa seuran jäsenmaksuista.


4 § JÄSENEN EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.


5 § SUKUSEURAN HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Sukuseuran hallitukseen kuuluu sukuseuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä.

Sukuseuran hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä suvun eri sukuhaarojen mukanaoloon hallituksessa.

Hallituksen toimikausi on sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Sukuseuran hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Sukuseuran hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee sukuseuran puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Sukuseuran hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka seuran puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


6 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin kanssa.


7 § TILIT

Sukuseuran tilikausi on 1.1.-31.12 välinen aika.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä sukuseuran hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.


8 § SUKUSEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle sukuseuran hallitus.

Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta Uppalaanen-jäsenlehdessä sekä hallituksen päättämässä sanomalehdessä, sukuseuran kotisivulla ja Facebook-sivulla.


9 § SUKUSEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyksien tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun sukuseuran hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti seuran hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä, jäsenmaksusta vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Sukuseuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.


10 § VARSINAINEN SUKUKOKOUS

Sukuseuran varsinaisessa vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      Kokouksen avaus

2.      Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.      Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.      Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.

6.      Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7.      Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle.

8.      Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja mahdolliset varajäsenet.

9.      Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi.

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.  Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja sukuseuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta. Seuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat sukuseuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.


12 § YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN

Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia yhdistyksiä.